Εθελοντισμός & Φύλο | Οpen Call για focus group

Το Genderhood προσκαλεί άτομα που ασχολούνται ενεργά ή έχουν ασχοληθεί παλαιότερα με τον εθελοντισμό να συμμετάσχουν σε κύκλο συζήτησης (focus group) σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εθελοντική τους εμπειρία.

Στον κύκλο συζήτησης θα συζητηθούν προηγούμενες εμπειρίες των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στις παρακάτω θεματικές:

  • Η εμπειρία στον καταμερισμό των καθηκόντων με βάση το φύλο.
  • Καθημερινός σεξισμός σε περιβάλλοντα εθελοντισμού.
  • Βέλτιστες πρακτικές για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε εθελοντικές δράσεις οργανώσεων.
  • Η ανταπόκριση των υπεύθυνων ΜΚΟ στις κοινωνικές αλλαγές που φέρνουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πανόραμα.

Ο κύκλος συζήτησης θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου 2022 σε δύο ομάδες:
          1η ομάδα: 13:00 – 14:00
          2η ομάδα: 18:00 – 19:00 

Τα ενδιαφερόμενα άτομα παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2022. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα  VOLUMEN – VOLUnteering for inclusive DevelopMENt στοχεύει στην προώθηση και ενθάρρυνση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) σε όλες τις εθελοντικές τους δράσεις, μέσω της εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ισότητα των φύλων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Servicio Civil Internacional και το Genderhood στο πλαίσιο του Erasmus+ με την χρηματοδότηση της ΕΕ.