Εργαστήρια σε εταιρίες και επιχειρήσεις

Εργαστήρια σε εταιρίες και επιχειρήσεις

Εργαστήρια σε εταιρίες και επιχειρήσεις

Εκπονούμε σεμινάρια ενσωμάτωσης καλών πρακτικών της διάστασης του φύλου στις επιχειρήσεις.
Εξετάζουμε έννοιες όπως «αρσενικό» και «θηλυκό» και διακρίσεις που προκύπτουν μέσα στο εργασιακό περιβάλλον λόγω του κοινωνικού φύλου και της έκφρασης αυτού.

Ποια τα οφέλη;

Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρησης συγκρούσεων
Διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για την ενσωμάτωση πρακτικών ισότητας από τη διεύθυνση των επιχειρήσεων
Πρόληψη στερεοτυπικών συμπεριφορών στο χώρο εργασίας
Πρόβλεψη κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον